26 жовтня 2018 | Бондаренко Вадим

Положення про батьківську раду

                                                                                Затверджено

                                                                           Протокол засідання

                                                                           батьківської ради

                                                                            від 25.10.2018 №1

 

 

  1. Загальні положення

1.1. Батьківська рада створюється за рішенням загальних зборів батьків школи або ради школи і діє у період між загальними зборами.

1.2. До складу батьківської ради обираються представники батьківських комітетів (рад) класів.

1.3. Органом самоврядування батьків одного класу є збори батьків даного класу. У період між зборами діє класний батьківський комітет (рада), який формується з батьків (осіб, які їх замінюють) учнів одного класу (групи).

 

  1. Мета і завдання

 діяльності батьківської ради

 

2.1. Метою діяльності батьківської ради є надання допомоги педагогічному колективу школи в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності батьківської ради є:

2.2.1. допомога у здобутті учнями обов'язкової загальної середньої освіти;

2.2.2. запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

2.2.3. сприяння збереженню життя і здоров'я учнів;

2.2.4. в організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;

2.2.5. сприяння соціально-правовому захисту учасників навчального процесу;

2.2.6. всебічне зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

2.2.7. залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації учнів, позакласної і позашкільної роботи;

2.2.8. організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань серед батьків та підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

2.2.9. допомога у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази навчального закладу; залучення спонсорських коштів задля розвитку закладу та реалізації освітнього процесу;

2.2.10. співпраця  та організація спільної діяльності з дитячо-молодіжною спілкою школи «Наша Перша».

 

  1. Створення батьківської ради

 3.1. Батьківська рада школи обирається простою більшістю голосів на загальних батьківських зборах  на початку навчального року.

3.2. Кількісний склад батьківської ради встановлюється рішенням загальних зборів батьків учнів школи. До складу батьківської ради входять представники батьківських комітетів від кожного класу.

3.3. Термін повноважень батьківської ради визначається простою більшістю голосів учасників загальних батьківських зборів , але не може перевищувати трьох років.

3.4. У випадку, коли член батьківської ради складає свої повноваження достроково, вибори нового члена відбуваються від тієї ж групи виборців на загальних батьківських зборах .

3.5. Для ведення систематичної роботи батьківська рада обирає зі свого складу голову, його заступника і секретаря;

3.6. Батьківська рада обирається простою більшістю голосів учасників зборів батьків класу (групи) в складі голови та представника від батьківської громади кожного класу на один рік.

3.7. Батьківська рада, її президія, мають право приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин їх членів.

3.8. Голова батьківської ради є членом ради закладу з правом дорадчого голосу.

3.9. Директор школи є членом батьківської ради.

 

  1. Організація і зміст роботи

 4.1. Засідання батьківської ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на семестр.

4.2. Під керівництвом членів батьківської ради школи можуть створюватися постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій і зміст їх роботи визначається батьківською радою або її президією.

4.3. Батьківська рада  планує свою роботу на основі плану роботи школи, рішень батьківських зборів, місцевих умов і завдань, керуючись рекомендаціями директора школи,  ради закладу.

4.4. Для обговорення і прийняття рішень щодо найбільш важливих питань батьківська рада може скликати загальні збори батьків. Кількість делегатів на збори від батьків кожного класу встановлюється батьківською радою.

4.5. Спірні питання при недосягненні згоди між директором і більшістю членів батьківської ради вирішуються місцевими органами управління освітою.

Спірні питання при недосягненні згоди між класним керівником і батьківським комітетом (радою) розглядаються на засіданнях батьківської ради чи її президії.

4.6. Батьківська рада звітується про свою роботу перед загальними зборами  батьків, а батьківський комітет - перед класними батьківськими зборами в день виборів нового складу ради та комітету.

За вимогою більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківських рад та батьківських комітетів.

4.8. Батьківська рада веде протоколи своїх засідань і зборів , які зберігаються в справах школи і передаються по акту новому складу батьківських рад.

 

  1. Права та обов'язки

 5.1. Батьківська рада має право:

5.1.1 створювати благодійні громадські організації відповідно до чинного законодавства України;

5.1.2. встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами тощо з питань надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі в проведенні навчальної та виховної роботи, а також з питань ставлення батьків до виховання своїх дітей;

5.1.3. вносити на розгляд адміністрації, педагогічної колективу школи пропозиції щодо вдосконалення умов організації освітнього процесу, організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів тощо. Адміністрація школи, рада закладу зобов'язані в місячний термін розглянути пропозиції батьківської ради і довести до її відома прийняті рішення;

5.1.4. за необхідності заслуховувати повідомлення адміністрації, ради закладу про стан і перспективи роботи школи, а також їх роз'яснень з окремих питань, які турбують батьків;

5.1.5. за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів (рад) і надавати допомогу щодо поліпшення в їх роботі;

5.1.6. скликати загальні (класні) батьківські збори;

5.1.7. брати участь у створенні благодійного фонду і надавати пропозиції щодо вирішення питань про надання матеріальної допомоги учням, стимулювання педагогічних працівників, організації культурно-масових заходів, покращення харчування учнів, санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та інших питань, передбачених Статутом цього фонду;

5.1.8. організовувати чергування батьків на культурно-масових заходах у школі;

5.1.9. брати участь у прийнятті рішення щодо організації інноваційної діяльності в школи;

5.1.10. брати участь у загальних зборах (конференціях) колективу школи;

5.1.11. звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання учнів.

5.2. Батьківські рада зобов'язана:

5.2.1. вести протоколи засідань, які зберігаються в справах школи та здаються за актом при прийомі й передачі школи.

5.2.2. надавати інформацію про діяльність батьківської ради у разі необхідності за проханням директора або відповідного органу управління освітою;

5.2.3. підвищувати ефективність діяльності батьківської ради.

 


Роздрукувати статтю
Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через стрічку RSS 2.0. Ви можете прокрутити до кінця та залишити відгук. Пінги в даний час не допускаються.