31 травня 2022 | Фоміна Віра

Результати самооцінювання за напрямом «Управлінські процеси закладу освіти»

У закладі освіти наявна Стратегiя розвитку на 2020-2025 роки, у розробці якої брали участь 55 % педагогічних працівників, про що свідчать результати їх анкетування. Стратегія затверджена керівником закладу освіти, містить окремі аспекти, які мають конкретні цілі та завдання, для розвитку матеріально-технічної бази закладу, методичної роботи, системи управління школою, академічної доброчесності, шкільної медіації, удосконаленню роботи з учнями, які виявляють цікавість до творчої діяльності.

Річний план роботи враховує освітню програму закладу, розроблений у співпраці керівництва закладу освіти та педагогічних працівників (за результатами анкетування, 50% із них указали, що були залучені до розроблення Річного плану). План реалізує Стратегію розвитку закладу освіти, містить аналіз якості освітньої діяльності за минулий навчальний рік. Корегування Річного плану прослідковується, зокрема у формуванні тематики педагогічних рад, у змінах до графіка проведення заходів з урахуванням карантинних обмежень. Під час анкетування більшість педагогічних працівників зазначили, що педагогічна рада функціонує системно й ефективно, розглядаються актуальні питання діяльності закладу, рішення приймаються колегіально й демократично. Річний план містить орієнтовний перелік тематики педагогічних рад на поточний навчальний рік. До стандартної тематики педагогічних рад включені також питання щодо реалізації Стратегії розвитку закладу освіти. Рішення засідань педагогічної ради вводяться в дію наказами директора, у Річному плані містяться відмітки про виконання пунктів плану.

У закладі освіти розроблене Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, схвалене на засіданні педагогічної ради, затверджене наказом директора, оприлюднене на вебсайті закладу освіти. У Положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти передбачено залучення учасників освітнього процесу до самооцінювання роботи закладу через проведення опитування, анкетування. Комплексне самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти здійснювалось,  робочою групою школи проведено анкетування учнів та педагогічних працівників з окремих питань діяльності закладу освіти: профілактики булінгу, критеріїв оцінювання результатів навчання учнів, безпеки та комфорту освітнього середовища, дотримання академічної доброчесності, використання педагогами освітніх ресірсів; двічі на рік здійснюється моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, результати якого розглядаються на засіданнях педагогічної ради та методичних об’єднань учителів, надаються рекомендації педагогічним працівникам щодо внесення змін до календарно-тематичного планування та форм і методів роботи з учнями.

Адміністрація школи вивчає стан матеріально-технічної бази школи та направляє до засновника клопотання про потреби в проведенні заходів для утримання в належному стані будівель, приміщень та обладнання: наявні звернення і клопотання до засновника, депутатів міської ради щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладу освіти, виконання ремонтних робіт будівель та приміщень, реконструкції шкільного їдальні тощо. У Річному плані роботи школи простежується система заходів щодо аналізу стану матеріально-технічної бази та її вдосконалення. Під час анкетування всі педагогічні працівники зазначили про співпрацю з керівництвом і забезпечення ним зворотного зв’язку щодо їхньої праці, вказали, що можуть без побоювань висловлювати власну думку, навіть якщо вона не співпадає з позицією керівництва, на конструктивне вирішення розбіжностей, які виникли між ними та керівництвом школи. За результатами анкетування 64,3% батьків зазначили, що їм завжди вдається поспілкуватися з керівництвом закладу освіти й досягти взаєморозуміння, переважна більшість учасників освітнього процесу задоволені психологічним кліматом у закладі освіти. У журналі особистого прийому громадян директором школи робляться записи, у змісті яких прослідковується вчасна реакція на запити учасників освітнього процесу. Усі звернення розглянуті директором школи, прийняті рішення щодо порушених питань.

Заклад освіти забезпечує вчасне оновлення інформації про свою діяльність через інформаційні стенди, шкільний вебсайт, Viber-спільноти, сторінку школи в соціальних мережах. Усі учасники освітнього процесу під час анкетування зазначили, що легко можуть отримати інформацію про роботу школи.

Активну участь у формуванні прозорості, відносин довіри в закладі освіти приймає учнівське самоврядування, яке активно висвітлює інформацію про події, що відбуваються в школі, через шкільний сайт, сторінки в мережі Facebook, спілкування в Viber-групах.

На момент проведення внутрішнього аудиту в закладі освіти всі педагогiчні працiвники працюють за фахом, наявна вакансiя логопеда. Директор школи вживає заходи щодо формування якісного складу педагогічного колективу: сприяє черговій та позачерговій атестації, застосовує моральне заохочення. У закладі освіти створено, затверджено та оприлюднено План підвищення кваліфікації педагогічних працівників. У Плані серед суб’єктів надання послуг з підвищення кваліфікації зазначені КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників», платформи «На урок», «Всеосвіта», “Prometheus”, “EdEra”. В особових справах вчителів наявні сертифікати про підвищення кваліфікації, які визнані педагогічною радою на підставі клопотань  педагогічних працівників. Педагогічною радою закладу освіти схвалений  Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи.

Педагогічні працівники не брали участі в сертифікації. Учитель Палієва С.І. брала участь в  експертній діяльності. Учителі вважають, що керiвництво закладу освіти сприяє їхньому професiйному розвитку та створює для цього належні умови. За результатами анкетування, 100% вчителів зазначили, що немає жодних перешкод для їхнього професійного розвитку.

У закладі освіти створюються умови для реалізації прав i обов'язкiв учасникiв освiтнього процесу. За результатами анкетування, 96,4% учнів, 88,5% батьків вважають, що їхні права в закладі освіти не порушуються. Однак окремі учні під час анкетування зазначили, що їхні права порушуються в частині дотримання вчителями режиму роботи закладу, зокрема використання частини перерви для закінчення уроку. Під час анкетування виявлено, що 64,3% батьків та 84% учнів вважають, що їхні пропозицiї враховуються пiд час прийняття управлiнських рiшень, найчастiше – при оформленні та дизайні навчальних кабінетів, інших приміщень (60% учнів), при організації дозвілля (29%), визначенні курсів за вибором і факультативів (14%) та визначенні профілю навчання (19%). Однак 16% учнів зазначили, що їхня думка враховується дуже рідко.

У школі діє учнівське самоврядування на чолі з президентом. За результатами інтерв’ю, учнівське самоврядування залучалося до культурно-масових, спортивних заходів, покращення умов матеріально-технічної бази школи, прийняття загальних правил закладу освіти, діяльності шкільного радіо, пропаганди принципів академічної доброчесності, надавало пропозиції до розкладу занять тощо.

Керівництво закладу освіти підтримує громадські ініціативи учнів, педагогічних працівників. Шкільна команда - учасник Всеукраїнського проєкту від Фонду братів Кличків та «Zero Waste School». Спортивна команда школи увійшла в десятку кращих команд серед шкіл України на Всеукраїнському спортивно – масовому заході серед школярів «Cool Games – 2019». В закладі створено команду з робототехніки «Lego Planet».

За результатами анкетування учнів, серед громадських ініціатив перевага щодо участі надається заходам, організованим у класі на постійній основі -36%, на рівні школи – постійно -31%, іноді - 44%; на рівні громади – часто 12%, іноді - 35%, 15%  учнів вказали, що ніколи не долучалися до таких заходів. Найчастіше учні беруть участь у заходах за власної ініціативи -59,8%, 27,6% - за ініціативою класного керівника, 12,6% - за ініціативи однокласників. Найбільш поширені серед позаурочних заходів, відповідно до анкетування учнів, це –пікніки на природі (79,3%), екскурсії (77%),  спортивні свята (64,4%), відвідування кінотеатрів, театрів, музеїв, виставок, майстер-класів (43,7%). Режим роботи закладу освіти затверджений наказом директора, схвалений на засіданні педагогічної ради. Він враховує потреби учасників освiтнього процесу, особливостi діяльності закладу. За результатами анкетування, 33,3% учнiв повністю задоволенi органiзацiєю освiтнього процесу, 52,9% – переважно задоволені, 8% - переважно незадоволені. Розклад навчальних занять ураховує специфіку закладу освiти, сформований вiдповiдно до освітньої програми та переважно задовольняє учасників освiтнього процесу (на що вказали 52,9% опитаних учнiв).

У закладі освіти забезпечено формування та реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами, при організації індивідуальної форми здобуття освіти (педагогічний патронаж, екстернат) та для дітей з підвищеною мотивацією до вивчення окремих предметів за ініціативою педагогічних працівників.

Адміністрація школи забезпечує реалiзацiю заходiв щодо формування академiчної доброчесностi. За участі педагогічного колективу розроблене Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу, затверджене рішенням педагогічної ради, оприлюднене на вебсайті закладу освіти. Положення визначає заходи для попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, відповідальність за порушення академічної доброчесності. Питання дотримання академічної доброчесності при виконанні письмових робіт розглядалося на засіданні педагогічної ради. Звернень щодо порушення академічної доброчесності не зафіксовано. Адміністрацією школи, педагогічними працівниками, представниками учнівського самоврядування проводиться інформаційно-просвітницька робота з учасниками освітнього процесу. За результатами анкетування, 41,4% здобувачiв освiти зазначили, що отримують інформацію про дотримання академічної доброчесності на регулярній основі, 46% - отримують інформацію, але нерегулярно, 11,5% - тільки на початку навчального року, 4,6 % - не отримують таку інформацію і 3,4 % зазначили, що не розуміють про що йдеться мова.


Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через стрічку RSS 2.0. Ви можете прокрутити до кінця та залишити відгук. Пінги в даний час не допускаються.